Tin tức

Bao bì là bạn đồng hành đi kèm nhằm bảo vệ sản phẩm trong quá trình phân phối, lưu trữ, mua bán và sử dụng. Bao bì cũng liên quan mật thiết đến quá trình thiết kế, thẩm định, và sản xuất bởi nó góp phần tạo nên thương hiệu cho sản phẩm. Bao bì có thể được mô tả như là một hệ thống phối hợp chuẩn bị hàng hóa để vận chuyển, hậu cần, bán, và sử dụng cuối cùng. Bao bì chứa đựng, bảo vệ, gìn giữ sản phẩm từ quá trình thành phẩm để đến tay người tiêu dùng là sản phẩm...

Xem tiếp